810 Car Phone hjælp

background image

Nokia 810 Biltelefon

Brugervejledning
Installationsvejledning

9356681

Udgave 3

background image

2

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt TFE-4R er i
overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse
med de begrænsninger, der er angivet i direktiv 2004/104/EF (ændring
af direktiv 72/245/EØF), Tillæg I, stykke 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2005-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele
indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig
tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
Nokia, Nokia Connecting People og Navi

TM

-hjulet er varemærker eller

registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre
produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker
eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til
at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument,
uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af
data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle,
tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er
forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes".
Medmindre det er kravet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen
garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt
formal, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet
af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at andre dette
dokument eller trakke det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt
uden forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din
nærmeste Nokia-forhandler.
Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er
underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra
loven er forbudt.

9356681/3. udgave

0434

background image

Indholdsfortegnelse

3

Copyright © 200

6 Nokia. All rights reserved.