810 Car Phone - 10. Vigtige oplysninger om sikkerhed

background image

Vigtige oplysninger om sikkerhed

58

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

10. Vigtige oplysninger om

sikkerhed

Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid
telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet
eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af
sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner,
og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af
den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være
farligt.

Elektronisk udstyr

Det meste elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler.
Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod
radiosignaler fra biltelefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på
mindst 20 cm mellem køretøjets antenne og en pacemaker, så
man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Dette
bekræftes af de undersøgelser, der er foretaget af Wireless
Technology Research.

Sluk straks biltelefonen ved den mindste mistanke om, at
telefonen forstyrrer pacemakeren.

Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk biltelefonen, se Slukket på side 18, i områder med brand-
og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. Evt.
gasarter kan antændes af en gnist, så der opstår en livsfarlig
brand eller eksplosion.

Brugerne opfordres til ikke at bruge biltelefonen under ophold
på tankstationer. Husk altid at overholde reglerne for
anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstof-
lagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og
sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og
brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på
bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og
depotfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne
(f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften
indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn,
støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at
slukke bilmotoren.

Biler

Mobiltelefonen bør installeres i en bil og vedligeholdes af
professionelt personale. Forkert installation eller
vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle
garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er
monteret og fungerer korrekt.

background image

Nødopkald

59

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og
eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og
tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor
kraft. Anbring ingen genstande (herunder fastmonteret og
trådløst udstyr) i området lige over en airbag eller i det område,
hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke
installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer,
hvor en airbag pustes op.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller
permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester
for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

Nødopkald

I nogle trådløse telefonnetværk kan der muligvis ikke foretages
nødopkald, mens visse netværkstjenester og/eller
telefonfunktioner er i brug. Kontakt netværksoperatøren for at
få flere oplysninger.

Forsigtig!

Som alle andre trådløse telefoner virker denne biltelefon ved
hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste
telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner.
Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under
alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som
eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor
kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved
ulykkestilfælde).

Sådan foretages et nødopkald

Tænd telefonen eller bilen, hvis den ikke
allerede er tændt. Kontroller, at der er
tilstrækkelig signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et
gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
X Tryk på

, og hold tasten nede, indtil

Foretag et

nødopkald?

vises på displayet. Bekræft ved at trykke på

.

X Bekræft sikkerhedsforespørgslen

Ja

ved at trykke på

,

eller annuller ved at vælge Nej med

og trykke på

.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise
oplysninger som muligt. Husk, at biltelefonen måske er den
eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet - ring ikke
af, før alarmcentralen afslutter samtalen.

background image

Tekniske data

60

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.