810 Car Phone Help

background image

Nokia 810 autotelefoon

Gebruikershandleiding
Installatiehandleiding

9356682

Uitgave 4

background image

2

CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit TFE-4R product voldoet
aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van
Richtlijn 1999/5/EG. Het product voldoet aan de limieten zoals
gedefinieerd in Richtlijn 2004/104/EC (amendement op Richtlijn 72/
245/EEC), bijlage I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9. Een kopie van de
conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2005-2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden.
Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit
document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.
Nokia, Nokia Connecting People en de Navi

TM

-knop zijn handelsmerken

of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van
andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia
behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of
inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of
indirecte schade.
De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen
enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk
hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde

het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten en diensten kan per regio
verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia
leverancier.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S.
en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgeving is verboden.

9356682 / Uitgave 4

0434

background image

Inhoudsopgave

3