810 Car Phone - 10. Belangrijke veiligheidsinformatie

background image

Belangrijke veiligheidsinformatie

63

10. Belangrijke

veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid

Gebruik geen telefoonhoorn terwijl u een voertuig bestuurt.
Bewaar de telefoon altijd in de houder; leg de telefoon niet op
de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon los kan
raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Vergeet niet, verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

Gebruiksomgeving

Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van
kracht zijn en schakel de telefoon altijd uit op plaatsen waar het
verboden is deze te gebruiken of waar het gebruik ervan storing
of gevaar kan veroorzaken.

Elektronische apparaten

De meeste moderne elektronische apparatuur is beschermd
tegen radiofrequentiesignalen (RF-signalen). Het is echter
mogelijk dat bepaalde elektronische apparaten niet beschermd
zijn tegen de RF-signalen van de autotelefoon.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 20 cm
afstand moet worden gehouden tussen de antenne van het
voertuig en een pacemaker om mogelijke storing van de
pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen

met het onafhankelijke onderzoek en de aanbevelingen van
Wireless Technology Research.

Als u denkt dat er storing optreedt, moet u de autotelefoon
onmiddellijk in de uit-stand zetten.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Zet de autotelefoon in de uit-stand (zie "Uit-stand" op pagina
19) wanneer u op een plaats met explosiegevaar bent. Volg alle
aanwijzingen en instructies op. Vonken kunnen op dergelijke
plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er
gewonden of zelfs doden kunnen vallen.

Het wordt aangeraden de autotelefoon niet bij een
benzinestation te gebruiken. Houd u aan de beperkingen van
het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen,
chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven
wordt gewerkt.

Plaatsen met explosiegevaar zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk
gemarkeerd. Dergelijke plaatsen zijn onder andere
scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen,
voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of
butaan), gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes
van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat en andere
plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw
auto af te zetten.

background image

Voertuigen

64

Voertuigen

De autotelefoon mag alleen door bevoegd personeel worden
onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige
installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die
eventueel van toepassing is doen vervallen.

Controleer regelmatig of de draadloze telefoonapparatuur in
uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar behoren
functioneert.

Zorg ervoor dat de telefoon, onderdelen ervan of bijbehorende
accessoires zich niet in dezelfde ruimte bevinden als brandbare
vloeistoffen, gasvormige materialen of explosieven.

Voor auto's met een airbag geldt dat de airbag met zeer veel
kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook geen
geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte
boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als
draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de
airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen
veroorzaken.

Het negeren van deze voorschriften kan ertoe leiden dat de
overtreder het gebruik van telefoondiensten (tijdelijk) wordt
ontzegd en/of dat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Alarmnummer kiezen

Het is mogelijk dat in sommige draadloze telefoonnetwerken of
wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in
gebruik zijn, geen alarmnummers kunnen worden gebeld. Neem
voor meer informatie contact op met de exploitant van het
desbetreffende telefoonnetwerk.

Waarschuwing!

Zoals alle draadloze telefoons maakt ook deze
autotelefoon gebruik van radiosignalen, draadloze
netwerken en kabelnetwerken en door de gebruiker
geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen
verbindingen niet onder alle omstandigheden worden
gegarandeerd. Het is daarom van groot belang dat u
nooit alleen vertrouwt op een draadloze telefoon voor
het tot stand brengen van essentiële communicatie
(bijvoorbeeld bij medische noodgevallen).

Een alarmnummer kiezen

Schakel de autotelefoon of het
contactslot in als dat nog niet is
gebeurd. Controleer of de
signaalontvangst voldoende is.

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-
kaart noodzakelijk zijn.

X

Houd

ingedrukt

totdat

Noodoproep doen?

op het display

verschijnt. Druk ter bevestiging op

.

X

Beantwoord de vraag over de veiligheid met

Ja

door op

te drukken of met nee door

Nee

te selecteren met

en

op

te

drukken.

Vergeet bij het bellen van een alarmnummer niet alle
noodzakelijke gegevens zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.
Uw draadloze telefoon is mogelijk het enige communicatie-
middel op de plaats van een ongeluk; verbreek de verbinding
niet voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

background image

Technische specificaties

65