810 Car Phone - Alfanumeriek toetsenblok

background image

Alfanumeriek toetsenblok

Gebruik dit toetsenblok om cijfers (0-9), letters en andere
tekens in te voeren. Aan elke toets zijn meerdere tekens
toegekend. Druk net zo vaak op een toets totdat het gewenste
teken wordt weergegeven.
Ga als volgt te werk om cijfers en letters in te voeren.

X

Als u een cijfer wilt invoeren, houdt u de gewenste
cijfertoets ongeveer één seconde ingedrukt.

Druk op deze toets

om een gesprek te beëindigen.

om een ingevoerd teken of cijfer te
verwijderen.

om terug te gaan naar het vorige
menu-item of display.

background image

Basisonderdelen van de telefoonhoorn

17

X

Als u speciale tekens wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk
op

.

X

Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op

.

X

Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters,
drukt u op

.

X

Gebruik de Navi-knop

om de cursor in de ingevoerde

tekst te verplaatsen.

Als u bijvoorbeeld de letter C wilt invoeren, drukt u drie keer
op

. Zodra rechts van de ingevoerde letter een knipperende

cursor verschijnt, kunt u het volgende teken selecteren. Herhaal
deze stappen tot de invoer is voltooid.

Opmerking

Bovenstaande procedure geldt alleen voor het invoeren
van tekst.

Waarschuwing!

Wanneer u klaar bent met het gebruik van de handset,
plaatst u deze terug in de houder. Een losse handset kan
lichamelijk letsel veroorzaken als u hard moet remmen
of een ongeluk krijgt.

background image

Aan de slag

18