810 Car Phone Hjelp

background image

Nokia 810 biltelefon

Brukerhåndbok
Installeringsveiledning

9356674

Utgave 3

background image

2

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar
med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF. Produktet er i samsvar med grensene angitt i direktiv
2004/104/EF (endringsdirektiv 72/245/EØF), Vedlegg I, nr. 6.5, 6.6, 6.8
og 6.9. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2005-2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele
innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha
mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.
Nokia, Nokia Connecting People og Navi

TM

-hjulet er varemerker eller

registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for
sine respektive eiere.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data
eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader
uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett
fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe
slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et
bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller
innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og
uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til
område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som
er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er
ulovlig å fravike slik lovgivning.

9356674 / 3. utgave

0434

background image

Innholdsfortegnelse

3