810 Car Phone - 10. Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

10. Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid
telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjersetet eller et sted
den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid
av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan
forårsake forstyrrelser eller fare.

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot
radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er
imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra biltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm
avstand mellom bilantennen og en pacemaker for å unngå
eventuelle forstyrrelser med pacemakeren. Disse anbefalingene
er i overensstemmelse med uavhengig forskning og
anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, må
du umiddelbart slå av biltelefonen.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av biltelefonen (se Av-modus på side 17) når du er på steder
der det er eksplosjonsfare, og ta hensyn til alle skilter og
instruksjoner. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller
brann, noe som kan føre til personskade eller til og med tap av
liv.

Brukere bør ikke bruke biltelefonen på bensinstasjoner. Brukere
må huske på hvor viktig det er å overholde begrensningene for
bruk av radioutstyr på bensinstasjoner (drivstofflagre og
distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår
sprengningsarbeid.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke
alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på
båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy
som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller
butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller
partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre
steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller
installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan
være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for
enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet
ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke
lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

background image

Nødsamtaler

57

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må
du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke
plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst
utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der
kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil
installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige
skader.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til
suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge
deler.

Nødsamtaler

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk
eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner
er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Advarsel:

Denne biltelefonen fungerer i likhet med andre trådløse
telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste
nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres
ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole
utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for
eksempel medisinsk nødhjelp).

Slik foretar du et nødanrop:

Hvis biltelefonen eller bilens tenning ikke
er på, slår du den på. Kontoller at du har
tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at
du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig
inn i telefonen.

X Trykk på og hold

nede til

Ringe et nødnummer?

vises på

displayet. Bekreft ved å trykke på

.

X Bekreft sikkerhetsforespørselen

Ja

ved å trykke på

,

eller avbryt ved å velge Nei med

og trykke på

.

Når du foretar et nødanrop, må du huske å oppgi all nødvendig
informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at biltelefonen kan
være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke
avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

background image

Tekniske data

58