810 Car Phone - Talesignaler

background image

Talesignaler

Før du spiller inn talesignaler eller bruker
taleoppringing, må du være klar over
noen grunnleggende fakta:

y Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av

talerens stemme.

y Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor

inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.

y Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn

et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.

y Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå

like navn for ulike numre.

!

Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det
inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende
omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun
på taleoppringing i alle situasjoner.

Taleoppringing

Du kan tilordne

talesignaler

til telefonnumre, og biltelefonen vil

automatisk forsøke å ringe opp nummeret når den gjenkjenner
signalet.

Spille inn et nytt talesignal

Dette alternativet lar deg spille inn et

nytt talesignal

, tilordne

det til et telefonnummer og lagre det i biltelefonens minne. Du
kan lagre opptil 12 talesignaler med de tilknyttede numrene per
brukerprofil i biltelefonen. Et talesignal kan være et hvilket som
helst uttrykt ord (eller ordsammensetninger), f.eks. navnet på en
person.

background image

Innstillinger

39

X Når du skal spille inn et

nytt talesignal

, velger du

Tale

-

menyen i standby-displayet og blar med

til

alternativet

Talesignaler

. Trykk på

for å velge dette

alternativet.

X Bla med

til

Nytt talesignal

, og trykk på

.

X Bla med

til det aktuelle navnet i telefonboken, og

trykk på

for å velge det.

X Bla med

til ønsket telefonnummer, og trykk på

for å velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.

Liste over talesignaler

Du kan bruke dette alternativet til å sjekke alle talesignalene
som er lagret i minnet til biltelefonen og redigere listen ved
hjelp av alternativene ovenfor.
y

Spill av

Dette alternativet vil spille av talesignalet slik det ble spilt
inn.

y

Endre

Du kan erstatte et talesignal med et nytt. Velg dette
alternativet, og snakk inn det nye talesignalet.

y

Slette talesignal?

Velg dette alternativet for å slette et talesignal og frigjøre
plass til et nytt talesignal i minnet.

Du kan gå til alternativet fra standby-displayet:
X Velg

Tale

-menyen, og bla med

til elementet

Talesignaler

. Trykk på

for å velge det.

X Bla med

til alternativet

Liste over talesignaler

, og

trykk på

for å velge det.

X Bla med

til det aktuelle navnet i telefonboken, og

trykk på

for å velge det.

X Bla med

til ønsket alternativ, og trykk på

for å

velge det.

X Følg instruksjonene på displayet.

Ringe et nummer ved hjelp av talesignal

Slik ringer du et nummer ved hjelp av
talesignal:

X Trykk på . Biltelefonen vil avgi et pipesignal og vise

meldingen

Snakk nå

i displayet.

X Si talesignalet for det aktuelle nummeret høyt og tydelig.

Biltelefonen vil spille av talesignalet og automatisk ringe
opp det aktuelle nummeret 1,5 sekund senere.

X Trykk på for å avbryte taleoppringingen.

!

Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen, sender eller
mottar data, kan du ikke ringe opp ved hjelp av talesignal.
Hvis du vil ringe opp med talesignal, må du først avslutte
programmet som bruker GPRS-tilkoblingen.