810 Car Phone - FOR DIN SIKKERHET

background image

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig
å ikke overholde reglene. Du finner mer detaljert informasjon i
denne brukerhåndboken.

AV-MODUS

Hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon eller hvis det
kan føre til forstyrrelser eller fare, må du sette
biltelefonen i av-modus. Dette gjør du ved å trykke på
og holde

nede mens tenningen er på.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Når du kjører bil, må all oppmerksomhet rettes inn på
trafikkbildet. Biltelefonen må bare brukes hvis
trafikkforholdene tillater sikker bruk, og du må
undersøke om det er lov å bruke mobiltelefon når du
kjører bil.

FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner kan utsettes for forstyrrelser som
kan påvirke ytelsen.

AV-MODUS UNDER FYLLING AV DRIVSTOFF

Sett biltelefonen i av-modus når du skal fylle drivstoff.
Biltelefonen må ikke brukes i nærheten av drivstoff
eller kjemikalier.

AV-MODUS NÅR SPRENGNINGSARBEID PÅGÅR

Sett biltelefonen i av-modus når sprengningsarbeid
pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og
bestemmelser.

KVALIFISERT MONTERING OG SERVICE

Bare kvalifisert personale kan montere eller reparere
telefonutstyret.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du skal koble til en annen enhet via kabel eller
trådløs Bluetooth-teknologi, må du lese
brukerhåndboken for disse for å få detaljert
sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen
inkompatible produkter.

NØDANROP

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner
deg innenfor dekningsområdet.
XTrykk på og hold

nede til

Ringe et nødnummer?

vises på displayet. Bekreft ved å trykke på

.

XBekreft sikkerhetsforespørselen

Ja

ved å trykke på

, eller avbryt ved å velge

Nei

med

og trykke

på .
Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før
du får beskjed om å gjøre det.

RINGE

Påse at tenningen er på. Velg ønsket telefonnummer,
eller tast inn telefonnummeret, inkludert
retningsnummeret, og trykk på

. Du avslutter

samtalen ved å trykke på

. Du svarer på anrop ved å

trykke på

.

ANTENNE

I henhold til forskrifter for RF-stråling for mobile
overføringsenheter, skal det være minst 20 cm avstand
mellom antennen og alle personer.

background image

Nettverkstjenester

6

SKIFTE SIKRINGER

Skift ut den gamle sikringen med en sikring av samme
type og størrelse. Bruk aldri en sikring med en høyere
ampereverdi!

Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er
godkjent for bruk i (E)GSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles
nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne
gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke
noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og
få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av
mobiltelefontjenester.

!

Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle
språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Om tilbehør

Advarsel:

Bruk bare tilbehør som er godkjent av telefonprodusenten for
bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer
kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen
og kan være farlig.

Ta kontakt med forhandleren hvis du ønsker mer informasjon
om hva som er tilgjengelig av godkjent tilbehør.

background image

Generell informasjon

7