810 Car Phone Hjälp

background image

Nokia 810 biltelefon

Användarhandbok
Installationsanvisning

9356669

Version 3

background image

2

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Produkten
överensstämmer med de angivna gränserna i direktiv 2004/104/EG
(ändring av direktiv 72/245/EEG), bilaga I, punkt 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2005-2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller
hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.
Nokia, Nokia Connecting People och Navi

TM

wheel är varumärken eller

registrerade varumärken som tillhör Nokia. Övriga produkt- och
företagsnamn som nämns här kan vara respektive ägares varumärke.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta
dokument utan föregående meddelande.
Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av
data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt
skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad
som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av
något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet
och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet,
tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig
rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående
meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen
kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Exportbestämmelser
Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som
faller under exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och
andra länder. Vidare spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9356669/Version 3

0434

background image

Innehåll

3

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.