810 Car Phone - 10. Viktig säkerhetsinformation

background image

10. Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid
tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på
passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan
slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden
där sådana förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är
förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i
närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Elektroniska enheter

Modern elektronisk utrustning är oftast skyddad från
radiofrekvenssignaler (RF). Viss elektronisk utrustning kan
emellertid inte skyddas mot RF-signalerna från din biltelefon.

Pacemakers

Pacemaker-tillverkare rekommenderar ett avstånd på minst
20 cm mellan bilens antenn och en pacemaker för att
undvika eventuella störningar hos pacemakern. De här
rekommendationerna stämmer överens med oberoende
forskning och rekommendationerna från Wireless Technology
Research.

Om du har skäl att tro att störningar inträffar ska du stänga av
telefonen omedelbart.

Områden med risk för explosion

Stäng av din telefon, se Off-läge på sidan 18, när du befinner
dig i områden där explosioner kan inträffa och lyd alla skyltar
och anvisningar. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka
explosion eller brand som kan leda till kroppsskador eller till och
med dödsfall.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg
att följa de begränsningar för användning av radioutrustning
som gäller i områden där man förvarar eller säljer bränsle, i
kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart
utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport
eller lagring av kemikalier, fordon som använder flytande
bränsle (t.ex. propan eller butan), områden där luften innehåller
kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och
alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli
ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera
telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation
kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör
att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil
är korrekt installerad och fungerar felfritt.

background image

Nödsamtal

58

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller
explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en
krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål,
inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området
ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om
mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden
fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att
användaren avstängs från, eller förbjuds att använda,
mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller
båda delar.

Nödsamtal

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder
radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och
användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse
under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig
lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t. ex.
vid medicinska akutfall).

Varning:

Den här biltelefonen använder, liksom alla trådlösa telefoner,
radiosignaler, trådlösa och markbundna nätverk samt
användarprogrammerade funktioner. Av den anledningen
kan anslutning inte garanteras under alla förhållanden.
Därför bör du aldrig lita enbart på en trådlös telefon när
det gäller nödvändiga kommunikationer (till exempel vid
plötslig sjukdom eller olyckshändelser).

Så här ringer du nödsamtal

Om telefonen eller tändningen inte är
påslagna, slå på dem. Kontrollera att
signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att det sitter
ett giltigt SIM-kort i telefonen.

X Håll

intryckt tills

Ringa ett nödsamtal?

visas på

displayen. Bekräfta genom att trycka på

.

X Bekräfta säkerhetsförfrågan

Ja

genom att trycka på

eller avsluta genom att välja Nej med

och trycka

.

När du ringer ett nödsamtal är det viktigt att du uppger all
nödvändig information så korrekt som möjligt. Kom ihåg att din
biltelefon kan vara den enda kommunikationsmöjligheten på en
olycksplats – avsluta inte samtalet förrän du har fått klartecken.

background image

Tekniska uppgifter

59

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.