810 Car Phone - Installation av SIMkortet

background image

Installation av SIM-kortet

Varning:

Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.

!

SIM-korten och kontakterna repas och böjs lätt. Var därför
försiktig när du sätter i eller tar bort kortet

X Slå av tändningen innan du sätter i SIM-kortet.
X Tryck försiktigt på reglaget på

radioenhetens hölje (1) för att
öppna locket (2).

X Flytta SIM-kortshållaren (3) enligt

bilden för att låsa upp den.

X Öppna SIM-kortshållaren genom

att fälla upp den enligt bilden (4).

X Sätt försiktigt i SIM-kortet i

hållaren (5). Kontrollera att
SIM-kortet sitter ordentligt och
att kortets guldfärgade kontaktyta
är vänd mot dig.

X Fäll ner SIM-kortshållaren och

lås fast den genom att skjuta
den i pilens riktning. Stäng
radioenhetens lock och se till
att det sitter fast ordentligt.

background image

Aktivering och avaktivering

18

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.