810 Car Phone - SÄKERHETSINFORMATION

background image

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Det kan vara farligt eller olagligt
att bryta mot dem. Ytterligare, mer detaljerad information finns
i användarhandboken.

OFF-LÄGE

Använd telefonens off-läge när trådlösa telefoner inte
får användas eller när de kan skapa störningar eller
utgöra en risk. När tändningen är på aktiverar du off-
läget genom att trycka på

.

TRAFIKSÄKERHETEN FRÄMST

Tänk på att körningen kräver full uppmärksamhet.
Använd endast telefonen när det inte riskerar
trafiksäkerheten och kontrollera vilka lokala lagar
och bestämmelser som gäller för användning av
mobiltelefon under körning.

STÖRNINGAR

Alla biltelefoner kan drabbas av störningar som kan
påverka prestanda.

OFF-LÄGE VID TANKNING

Använd off-läget när du befinner dig på en
bensinstation. Använd inte telefonen i närheten av
bränsle eller kemikalier.

OFF-LÄGE VID SPRÄNGNING

Använd biltelefonens off-läge när det pågår
sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ
föreskrifter och regler.

PROFESSIONELL INSTALLATION OCH SERVICE

Endast behöriga yrkespersoner får installera och
reparera telefonutrustningen.

ANSLUTNING TILL ANDRA ENHETER

Läs de detaljerade säkerhetsanvisningarna i respektive
användarhandbok innan du ansluter telefonen till en
annan enhet med hjälp av kabel eller Bluetooth-teknik.
Anslut inte inkompatibla produkter.

NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att
signalstyrkan är tillräcklig.
XHåll

intryckt tills

Ringa ett nödsamtal?

visas på

displayen. Bekräfta genom att trycka på

.

XBekräfta säkerhetsförfrågan

Ja

genom att trycka på

eller avsluta genom att välja

Nej

med

och

trycka på

.

Ange var du befinner dig. Lägg inte på förrän du blir
tillsagd att göra det.

UPPRINGNING

Kontrollera att tändningen är påslagen. Välj önskat
telefonnummer eller slå numret, inklusive riktnummer,
och tryck på

. Tryck på

när du vill avsluta

samtalet. Tryck på

när du vill besvara ett samtal.

ANTENN

I enlighet med strålningsbestämmelser för mobila
sändarenheter måste avståndet vara minst 20 cm
mellan antennen och personerna i bilen.

background image

Nättjänster

6

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.

BYTE AV SÄKRINGAR

Byt ut en trasig säkring mot en säkring av samma typ
och storlek. Använd aldrig en kraftigare säkring än vad
som har angivits!

Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har
godkänts för användning i (E)GSM 900- och GSM 1800-nätet.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster.
Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan
utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem
hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.

!

En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/
eller tjänster.

Om tillbehör

Varning:

Använd endast tillbehör som tillverkaren har godkänt för
användning med just den här telefonmodellen. Om någon
annan typ används kan det innebära fara och leda till att
garantier eller tidigare godkännanden som gäller telefonen
blir ogiltiga.

Kontrollera vilka godkända tillbehör som finns med din lokala
återförsäljare.

background image

Allmän information

7

Copyright ©

2006 Nokia. All rights reserved.